January 22, 2019
Home Blog Immigration | ประกาศยกเลิกใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม เริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ 

Immigration | ประกาศยกเลิกใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม เริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ 

2 second read
Comments Off on Immigration | ประกาศยกเลิกใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม เริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ 
0
1,549

Immigration | น่าจะเป็นข่าวดี เพราะวันนี้มีข่าวประกาศยกเลิกกรอกเอกสารใบตรวจคนเข้าเมือง (ตม.6) เดิม และจะประกาศเริ่มใช้แบบใหม่ 1 ตค. นี้ พวกเราคาดหวังว่ามันคงจะกระชับและทำให้ง่ายมากขึ้น

immigration

การประกาศยกเลิกครั้งนี้เป็นการประกาศยกเลิก “ใบตม.6” เดิม แต่จะทำรูปแบบใบเอกสารใหม่ให้กรอกง่ายขึ้นและจะเริ่มใช้วันที่ 1 ตค. 60 เป็นต้นไป

Immigration รายละเอียดที่ได้ประกาศอย่าวเป็นทางการวันนี้ก็คือ

ข้อ 1 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ท้ายกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐาน การแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และให้ใช้แบบท้ายกฎกระทรวงนี้แทน ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 4 ส.ค. โดยนายกรัฐมนตรี

ผมเองมีแพลนไปญี่ปุ่นเดือน พย. ถ้าจะมาอัพเดตการใช้งานจริงคงจะช้าไป ดังนั้นใครไปก่อนหลังเดือน ตค. นี้แวะมาอัพเดตกันได้ว่าสะดวกขึ้นจริงรึเปล่า

Comments

comments

Load More Related Articles
Load More By Fuchiko
Load More In Blog

Check Also

YAYOI KUSAMA MUSEUM ปิดปรับปรุงตลอดเดือน มีนาคม 2562 

ใครวางแผนจะไปเที่ยวที่ YAYOI KUSAMA MUSEUM ในเดือน มีนาคม 2562 ท่ีจะถึงนี้ เรามีข่าวร้ายมา…